นพ. วิศิษฎ์ศักดิ์ ภักดี

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..