พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Internal Medicine - Endoscopy Ultrasound Indiana University, United States
BBBB
Internal Medicine - Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Program (ERCP) Indiana University, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ