พญ. วีรยา พิมลรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Medical Cornea and External Disease, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
Uveitis, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
กระจกตา
ประสาทตาและวุ้นตา
จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์

พญ. วีรยา พิมลรัฐ