พญ. วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ