นพ. วสุ เตชะวัฒนากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow of Thai College of Emergency Physicians, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ไทย