พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
การบำบัดความปวด, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาการระงับปวด, โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..