พญ. วรรณวิภา พฤกษะริตานนท์

วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
การระงับปวด แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาการระงับปวด ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
อนุสาขาการระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..