พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
การระงับปวด แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาการระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..