พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง