นพ. วนิต สมะดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Training Program in Arabic Language for Non Native Speakers (Level 3), The Arab Community College (ACC), จอร์แดน
BBBB
Training Program in Arabic Language for Non Native Speakers (Level 2), The Arab Community College (ACC), จอร์แดน

นัดหมายแพทย์

นพ. วนิต สมะดี