นพ. วชิระ วงศ์ธนสารสิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Diploma in Clinical Statistics, Center for Clinical Epidemiology & Clinical Statistics Faculty of Medicine Chiang Mai University, ไทย
BBBB
Diploma in Clinical Epidemiology, Center for Clinical Epidemiology & Clinical Statistics Faculty of Medicine Chiang Mai University, ไทย