น.อ.นพ.ม.ล. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..