นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Cardiac Surgery, Open Heart Surgical Unit University of Melbourne, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมายแพทย์

นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล