นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in Arthroplasty Surgery, Australian Foundation Fellowship Certificate, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์