นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม