นพ. วิจิตร บุญพรรคนาวิก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พยาธิวิทยาทั่วไป, แพทยสภา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719