ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ, วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Restorstive Dentistry, The University of Michigan, United States

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์