ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ, วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Restorstive Dentistry, The University of Michigan, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์