นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล