พญ. วราธิป โอทกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

พญ. วราธิป โอทกานนท์