พญ. วราธิป โอทกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, Thai Medical Council
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

พญ. วราธิป โอทกานนท์