พญ. วราธิป โอทกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, Thai Medical Council
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
MIS Fellowship at the Minimally Invasive Gynaecological Surgery Unit, KK Woman's and Children's Hospital, สิงคโปร์

นัดหมายแพทย์

พญ. วราธิป โอทกานนท์