พญ. อุมาพร นวลไธสง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. อุมาพร นวลไธสง