พญ. อุมาพร นวลไธสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research Fellow in Urology Research, Cleveland Clinic Educational Foundation, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. อุมาพร นวลไธสง