พญ. เอื้อมพร พูนกล้า

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..