พญ. เอื้อมพร พูนกล้า

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..