นพ. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Fellowship in Pediatric Echocardiography, University of Alberta, Thailand