พญ. ฐิติมา สงวนวิชัยกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Clinical Neuroscience, King s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น