นพ. ทวีสิน ธีระธนานนท์

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบินรุ่นที่ 32 กองทัพอากาศ
BBBB
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..