นพ. ทวีสิน ธีระธนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบินรุ่นที่ 32, กองทัพอากาศ, ไทย
BBBB
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 16, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
Loading

Loading Schedule..