นพ. ทวีสิน ธีระธนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 16, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719