นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Hand Surgery Fellowship, University of Washington USA, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
XII. Wrist Surgery Course, Prof. Dr. Max Haerle Head of Departement Clinic for Hand- und Plastic Surgery Orthop?dische, เดนมาร์ก
BBBB
Wrist Arthroscopy Advanced Course, EWAS, ฝรั่งเศส

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719