นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Spine Surgery and Neurosurgery, Technische Universitat Munchen, Germany

นัดหมายแพทย์

นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง