นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Spine Surgery and Neurosurgery, Technische Universitat Munchen, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง
Sunday
25 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun