นพ. เทนซิน ทอแซม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Hindi, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
BBBB
วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล