นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellow in Cornea, External Disease and Refractive Surgery Service, Wills Eye Institute, United States
BBBB
Research Fellow in Opthalmology - Cornea and Anterior Segment Service, Johns Hopkins University, United States
BBBB
Cornea and Refractive Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก