นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
-
Cornea and Refractive Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research Fellow in Cornea, External Disease and Refractive Surgery Service, Wills Eye Institute, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Research Fellow in Opthalmology - Cornea and Anterior Segment Service, Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก