นพ. ทายาท บูรณกาล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การบริหารงานสายการแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ 18, กองทัพอากาศ, ไทย
BBBB
Visiting Scholar Spine Service, UCLA School of Medicine, The University of California, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ทายาท บูรณกาล