นพ. ทัศนชาติ จิตรีธาตุ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับมะเร็งศีรษะ คอ และกล่องเสียง