นพ. ฐปนัตว์ จันทราภาส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Cervical Spine Surgery, Washington University in Saint Louis, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ฐปนัตว์ จันทราภาส