พญ. ธันยาภรณ์ ตันสกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

พญ. ธันยาภรณ์ ตันสกุล