พญ. ทานตะวัน พระโสภา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า