นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้อง
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ