นพ. ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
BBBB
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
BBBB
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
BBBB
สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..