นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (Recertification 2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine (Recertification 2009-2019), United States
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (Recertification 2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด