พญ. สุวิมล ฆารสมภพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Advanced Poisoning Life Suport, Faculty of Medicine Vajira Hospital, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719