นพ. ศุทธิชัย พจนานุภาพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. ศุทธิชัย พจนานุภาพ