นพ. สุธีรวิทย์ โพธิกนิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา