นพ. สุริยา ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
MTT Instruction in Hyperbaric and Diving Medicine, Joint US Military Advisory Group Thailand (JUSMAGTHAI), ไทย
BBBB
Medical Officer's Advanced Underwater Medicine Course, H.M.A.S. Penguin, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุริยา ณ นคร