น.ท.นพ. สุรินท์นาท เจริญจิตต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย