นพ. สุรัตน์ โคมินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Endocrinology, University of Tennessee, United States

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรัตน์ โคมินทร์