ทพ. สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา, The Dental Council of Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพ. สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์