พญ. สุภัค จันทร์จำปี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิสัญญีวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Live Telecast on Off–Pump CABG, ไทย
BBBB
Balanced Scorecard (Doctors), ไทย
BBBB
สิทธิผู้ป่วย(การถูกฟ้องร้อง), ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719