นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, แพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
ศัลยกรรมเปลี่ยนไต ปลูกถ่ายไต
ศัลยกรรมเปลี่ยนตับ