พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Advocate Christ Medical Center, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, The University of Illinois at Chicago, United States
BBBB
Pediatric Cardiac Electrophysiology, Advocate Christ Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจเด็ก
การตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจในเด็กและการรักษาหัวใจเด็กด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง