นพ. ศุภการ เตชัสอนันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Fellowship in Palliative Rehabilitation & Integrative Medicine specialty in Palliative Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม วชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง, แพทยสภา, ไทย
Loading

Loading Schedule..