นพ. ศุภกัลป์ จันไพบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ THLS-AP 2016, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
Advanced Pre-Hospital Life Support (Core Lecture), Narenthonr EMS Center, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719