พญ. สุกัญญา ทักษพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Bangkok International Neonatology Symposium 2016, ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย
BBBB
The Bangkok International Neonatology Symposium, IMCPC, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. สุกัญญา ทักษพันธุ์