นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พยาธิวิทยาทั่วไป, American Board of Pathology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Pathology, Episcopal Hospital, Temple University, United States

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719