นพ. สุดจิต เพชรสุขสมวิไล

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 28 กองทัพอากาศ
Loading

Loading Schedule..