ทพญ. โสภิดา ชวนิชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ช่องปาก
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), The Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ทพญ. โสภิดา ชวนิชกุล