ทพญ. โสภิดา ชวนิชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Public Health, The Johns Hopkins University, United States
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์ช่องปาก

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719