ทพ. สนธิ ศิริมัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Boston University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), Boston University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719